Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Systemy zarządzania

SMS

W Grupie Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. funkcjonuje opracowany i wdrożony z dniem 1 stycznia 2011 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (SMS) zaakceptowany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzją nr TTN-0211-C-40/2010 z dnia 10.12.2010 r. oraz wydanymi Certyfikatami Bezpieczeństwa część A i B. System SMS został utworzony dla przewoźnika kolejowego w celu zapewnienia, że system kolejowy jest zdolny spełniać wspólne wymagania bezpieczeństwa (CST), jest zgodny z wymaganiami krajowych przepisów bezpieczeństwa i z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa ustanowionymi w TSI, przy stosowaniu wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM).

Nad przestrzeganiem przepisów i procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz ich aktualizacją i sprawozdawczością czuwa Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.

MMS

W Grupie Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. funkcjonuje również opracowany i wdrożony z dniem 14 marca 2014 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM (MMS) zatwierdzony przez Prezesa UTK wydanym Certyfikatem podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w odniesieniu do wagonów towarowych, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 445/2011 o wewnętrznym numerze referencyjnym PL/31/0014/0015.

Prawidłowo działający system MMS zapewnia pełny nadzór podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe nad procesem remontowym i zarządzania taborem kolejowym.

System utrzymania MMS obejmuje następujące funkcje:

  • funkcja zarządzania, która umożliwia nadzór nad funkcjami utrzymania oraz ich koordynowanie, a także pozwala zapewnić bezpieczny stan wagonu towarowego w systemie kolejowym;
  • funkcja rozwoju utrzymania, która umożliwia przyjęcie odpowiedzialności za zarządzanie dokumentacją dotyczącą utrzymania, w tym zarządzanie konfiguracją, w oparciu o dane projektowe i operacyjne, jak również o wyniki działań i korzyści z doświadczenia;
  • funkcja zarządzania utrzymaniem taboru, które umożliwia zarządzanie wycofaniem wagonu towarowego do celów utrzymania i jego przywróceniem do eksploatacji po zakończeniu utrzymania; oraz
  • funkcja przeprowadzania utrzymania, które umożliwia przeprowadzanie wymaganego utrzymania technicznego wagonu towarowego lub jego części, włącznie z dokumentacją dotyczącą dopuszczenia do użytkowania.

Nad przestrzeganiem przepisów i procedur Systemu Zarządzania Utrzymaniem oraz ich aktualizacją i sprawozdawczością czuwa Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Utrzymaniem.

VPI

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. uzyskała certyfikat warsztatu pod kątem spełnienia wymagań systemu VPI. System został wdrożony w związku z potrzebą sprostania wymogom zagranicznego rynku kolejowego z uwagi na fakt iż w Grupie Azoty znaczna część taboru służąca do przewozu surowców do produkcji wynajmowana jest od podmiotów zagranicznych. Nad przestrzeganiem przepisów i procedur wynikający z wdrożonego systemu czuwa Pełnomocnik systemu VPI

AEO

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o.  jest posiadaczem pozwolenia „AEO S Upoważniony Przedsiębiorca” na poziomie Bezpieczeństwo i Ochrona, wydanego przez  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Certyfikat ten przyznawany jest wiarygodnym, wypłacalnym i rzetelnym przedsiębiorcom, którzy przestrzegają przepisów i wymogów celnych oraz gwarantują bezpieczeństwo i ochronę obsługiwanego obrotu towarowego.  W związku ze zmianą przepisów celnych oraz zmianami organizacyjnymi w Spółce w ramach monitorowania działalności w celu ustalenia czy Spółka nadal spełnia warunki i kryteria w zakresie posiadanego pozwolenia Izba Administracji Skarbowej w Krakowie przeprowadziła czynności audytowe w ramach monitorowania warunków określonych w art. 39a do 39e unijnego kodeksu celnego.

W ramach przeprowadzonych czynności do Spółki wpłyną RAPORT Z CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH NR 1/2021 przeprowadzonych w firmie Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o.  Raport obejmuje ocenę działalności Spółki w okresie od 13 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku (badany okres).

W ramach przeprowadzonych czynności audytowych ustalono, że warunki określone w art. 24, 25, 26 i 28 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 – są spełnione.

Tym samym uznaje się, że przedsiębiorca spełnia wymagane kryteria, określone w art. 39 lit. a, b, c oraz e unijnego kodeksu celnego.

ISO

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. posiada także certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001;2015-10 w zakresie określonym w licencji nr 3317 764 2020 Q poszerzony o wymagania spawalnicze spełnieniem których jest posiadanie  Certyfikatu spawania pojazdów szynowych i ich części składowych zgodnie z normą PN-EN 15085-2 oraz Certyfikatu jakość spawania materiałów metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 Corocznie w Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o.   przeprowadzane się zgodnie z wymaganiami audyty wewnętrzne, Spółka poddawana jest  auditom klienta oraz auditom nadzoru drugiej strony, które potwierdzają  sprawne działanie oraz dobrą znajomość procedur w niej wdrożonych.

W 2020 roku w całej Spółce wdrożono nową zmieniona dokumentację Systemu Zarządzania Jakością wraz z Instrukcjami spwalniczymi. Następnie w listopadzie 2020 roku Spółka nasza poddana została ponownej certyfikacji na spełnienie wymagań PN-EN ISO 9001;2015-10, oraz PN-EN ISO 3834-2;2007 oraz PN-EN 15085-2;2007 (zakład spawalniczy w Tarnowie). Od 20.06.2022 roku Spółka nasza na podstawie udzielonych certyfikatów posiada kolejny certyfikowany na spełnienie wymagań norm spawalniczych PN-EN ISO 3834-2:2021-09 oraz PN-EN 15085-2:2007 zakład spawalniczy Oddział w Kędzierzynie-Koźlu ul. Mostowa 30F.   Co trzy lata Spółka nasza poddawana jest ponownej certyfikacji, kolejna certyfikacja przypada w 2023 roku, w obecnej chwili trwają prace związane z przygotowaniem do certyfikacji w zakresie spełnienia wymagań norm spawalniczych PN-EN ISO 3834-2;2021-09 oraz PN-EN 15085-2;2007 w pozostałych lokalizacjach Spółki.

Wyszukiwarka