Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kolejny pozytywny kwartał dla Grupy Azoty
09.11.2015
Kolejny pozytywny kwartał dla Grupy Azoty

Grupa Azoty zakończyła okres trzeciego kwartału 2015 roku przychodami ze sprzedaży na poziomie 2,4 mld zł (wobec 2,3 mld zł w IIIQ 2014r.) przy zysku netto na poziomie 82 mln zł (wobec 9 mln zł w IIIQ 2014r.).

W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA również uległ poprawie o 95 mln zł osiągając poziom 223 mln zł wobec 128 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

- W trzecim kwartale Grupa Kapitałowa Grupa Azoty kontynuuje ścieżkę poprawy marży operacyjnej EBITDA notując przyrost r/r o ponad 50% do poziomu 9% (vs 6% w IIIQ 2014). Kluczowym czynnikiem wzrostu był w dalszym ciągu segment nawozowy dyskontujący w wynikach korzystne tendencje na rynku surowcowym przy zachowaniu porównywalnych parametrów ekonomicznych w pozostałych segmentach Grupy – powiedział Andrzej Skolmowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty ds. Finansów.

 

Narastająco sprzedaż za okres 9 miesięcy wykazała przyrost 2 proc. notując poziom 7,5 mld zł (wzrost o 179 mln zł r/r) a zysk netto wykazał przyrost r/r o 290 mln zł (wzrost o 116 proc.) osiągając poziom 540 mln zł. Po trzech kwartałach Grupa Azoty może pochwalić się również EBITDA na poziomie 1 mld zł oraz wynikiem operacyjnym lepszym o ponad 344 mln zł (wzrost o 117 proc. r/r) osiągając poziom 639 mln zł, realizując jednocześnie znacząco wyższą rentowność na poziomie  8,5 proc. (vs 4 proc. r/r). 

Z perspektywy kluczowych segmentów biznesowych to Segment Nawozy wygenerował  największy przyrost marży na każdym poziomie rachunku wyników, głównie na skutek niższych cen podstawowych surowców energetycznych (gaz ziemny, węgiel) oraz skutecznie realizowanej polityce handlowo-marketingowej Grupy Azoty.  To pozwoliło ograniczyć niekorzystny efekt presji cenowej w nawozach azotowych (głównie w moczniku i saletrze amonowej) na skutek wyższego importu tych produktów oraz niższego popytu na siarczan amonu w krajach Ameryki Południowej. Wyższe bieżące marże na sprzedaży nawozów azotowych i NPK, wsparte pozytywnymi relacjami kursowymi głównie na parze USD/PLN oraz właściwie dokonywana alokacja produktów na rynku, przyczyniły się do realizacji większej sprzedaży wolumenów już w pierwszych miesiącach nowego sezonu nawozowego. Z tego też wynika wzrost przychodu Nawozów o 21 proc. r/r (w ujęciu wartościowym wzrost o blisko 260 mln zł) oraz poprawa marży EBITDA segmentu do 12 proc. (z 6 proc. w IIIQ2014), a także znacząca poprawa sytuacji płynnościowej całej Grupy Kapitałowej. 

W Segmencie Tworzyw skonsolidowana marża EBITDA  utrzymała porównywalny poziom (-2 proc.) w ujęciu r/r.  Wzrost delty benzen-poliamid, przy spadku wartościowym sprzedaży produktów pozwolił wygenerować wyższą procentową marże operacyjną EBITDA tworzyw konstrukcyjnych na poziomie 5 proc. (vs 3 proc. r/r). Niekorzystne jednak tendencje w obszarze kaprolaktamu wynikające m.in. ze spadku popytu w Chinach (jako efekt spadku dynamiki PKB) znacząco ograniczyły sprzedaż wolumenów (o ponad 30 proc.) konsumując tym samym nadwyżkę wynikową wypracowaną w segmencie produktów wysoko przetworzonych. Ostatecznie segment zakończył IIIQ z wynikiem (-) 6,5 mln przy przychodach na poziomie 292 mln zł.

W Segmencie Chemia wynik EBITDA osiągnął poziom 18,7 mln zł zachowując porównywalny (r/r) poziom marży 3 proc. Spadek sprzedaży o blisko 70 mln zł to efekt głównie trudnej sytuacji w segmencie OXO oraz pigmentów. Niższa produkcja za IIIQ alkoholi OXO, będąca efektem sytuacji popytowo podażowej wraz z niekorzystną sytuacją cenową w obszarze plastyfikatorów, obniżyły marże segmentu OXO o blisko 7 proc. W obszarze bieli tytanowej (pigmenty) sytuacja rynkowa z wyraźną  presją cenową ograniczała sprzedaż wolumenową realizując tym samym spadek marży EBITDA o blisko 8 proc. Pozytywne tendencje w obszarze eksportowej sprzedaży siarki oraz melaminy, będącej beneficjentem korzystnych tendencji cenowych w gazie oraz lepszej koniunktury rynkowej, w IIIQ pozwoliły zrealizować sumarycznie porównany wynik segmentu Chemia r/r.

Więcej informacji:

Wyszukiwarka