Certyfikaty i licencje

Wymogi rynku współczesnego zglobalizowanego rynku sprawiają, że sama wysoka jakość produktu nie wystarcza, aby dotrzeć z nim do klienta, potrzebne jest do tego pokazanie odbiorcy, że firma działa z troską o środowisko i swoich pracowników. Dlatego też Grupa Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o. od początku swojego istnienia dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez nią usługi były zawsze na najwyższym poziomie i spełniały rygorystyczne wymagania jakościowe, a przede wszystkim miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. W tym celu prowadzi regularne kontrole procesu produkcyjnego i występuje o certyfikaty zaświadczające spełnianie norm określonych przepisami prawa. 
Potwierdzeniem działań w tym zakresie są uzyskane certyfikaty: 

 • ŚWIADECTWO


  Na podstawie złożonego wniosku nr.
  NK/KB/745/00 z dnia 24.07.2000, opinii Wydziału Odbiorców Technicznych
  i CBK PKP nr COT 621-18/2001 z dnia 16.02.2001, zgodnie z wymaganiami
  instrukcji Mw-2 i Decyzji nr 74 Nacgo Dyrektora Kolejowych
  Przewozów Towarowych „Cargo” stwierdza się zgodność posiadanego
  przez :


  Grupa Azoty ”KOLTAR” Sp. z o.o

  ul.Kwiatkowskiego 8

  33-101 Tarnów


  wyposażenia technicznego, kwalifikacji pracowników i stosowanych technologii z wymaganiami przepisów i instrukcji PKP w zakresie napraw bieżących, awaryjnych, przeglądów okresowych, napraw rewizyjnych:


  wagonów towarowych typów :

  430S, 419R, 416R, 422R, 441R, 406R, 437R, 408R, 434R, 435R, 438R, 421R,
  430R, 421V, 417F, 24V, 426V, 421S, GRAFF, 206S, 201V, 203R, 29R, 1004Do,
  32R, 41/2Ws, 59Ws oraz typów do nich pochodnych


  _________________________________________________


 • DECYZJA nr TDT-N-02/02 z dnia 30 stycznia 2002 roku na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz.1321) uprawniam

  Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o
  ul.Kwiatkowskiego 8
  33-101 Tarnów


  do naprawy stalowych i aluminiowych
  zbiorników cystern wagonowych wraz z ich osprzętem eksploatacyjnym
  do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3, 6.1 i 8 wg RID


  _________________________________________________


 • LICENCJA nr WPR/095/2005 na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy
  na podstawie art.45 ustawy z dnia 28
  marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz.U.nr86,poz.789) udzielam
  licencji na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy

dla

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o 

ul. E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Numer w rejestrze przedsiębiorców:

0000206663

Licencji udziela się na czas nieokreślony.

Udzielono dnia 08 marca 2005 roku_________________________________________________


 • LICENCJA na świadczenie usług transportu kolejowego w Uni Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym
Opis zmiany: Licencję z dnia 8 marca 2005 Nr WPR/095/2005 na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy zmieniam w zakresie nazwy posiadacza licencji - przewoźnika kolejowego z: Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego "KOLTAR" Sp. z o.o., na: 

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o


_________________________________________________


 • LICENCJA nr UPT/096/2005 na udostępnianie pojazdów trakcyjnych na podstawie art.45 ustawy z dnia 28
  marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz.U.nr86, poz.789) udzielam
  licencji na udostępnianie pojazdów trakcyjnych

dla

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o 

ul. E. Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Numer w rejestrze przedsiębiorców:

0000206663

Licencji udziela się na czas nieokreślony.

Udzielono dnia 08 marca 2005 roku


_________________________________________________


 • LICENCJA na świadczenie usług transportu kolejowego w Uni Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym
Opis zmiany: Licencję z dnia 8 marca 2005 Nr UPT/096/2005 na udostępnianie pojazdów trakcyjnych/świadczenie usług trakcyjnych zmieniam w zakresie nazwy posiadacza licencji - przewoźnika kolejowego z: Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego "KOLTAR" Sp. z o.o., na: 

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o


_________________________________________________


 • DECYZJA Nr TTN-0211-C-40/2010 Na podstawie art. 18c ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.)

AKCEPTUJĘ

„System Zarządzania Bezpieczeństwem Kolejowym (SMS)
Przewoźnika kolejowego PTK „KOLTAR” Sp. z o.o.”


_________________________________________________


 • CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA – CZĘŚĆ A


_________________________________________________

 • CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA – CZĘŚĆ B

_________________________________________________

 • ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA nr: 188/UK/11 

  Dla użytkownika bocznicy kolejowej

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o 

ul.Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Lokalizacja – bocznica kolejowa

Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.

0dgałęziająca się od stacji kolejowej Tarnów – Mościce

rozjazdem zwyczajnym nr 14

Użytkownik bocznicy kolejowej spełnia
wymagania w zakresie właściwego utrzymania bocznicy kolejowej,
bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i bezpiecznej eksploatacji
pojazdów kolejowych w obrębie bocznicy kolejowej, w tym przewozu towarów
niebezpiecznych.
„Świadectwo jest ważne: do dnia 18 grudnia 2016 r”

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 86, poz. 789 ze zm.)_________________________________________________


 • Koncesja na obrót paliwami ciekłymi
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki OPC/18191/W/OKR/2007/WK

DECYZJA

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4, art.
33 ust. 1 i 4 , art.36 i art. 37 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz 1132 Nr 170, poz.1217 oraz z 2007 r., Nr 21, poz. 124 i Nr
52 poz. 343)
na wniosek strony

udzielam

Grupie Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o 

z siedzibą w Tarnowie ul.Kwiatkowskiego 8

posiadającemu:

 1. numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 0000206663
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP): 993-01-77-482, Zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”

KONCESJI

na obrót paliwami ciekłymi na okres od 10 maja2007 r. do 10 maja 2017 r.


_________________________________________________


 • Decyzja dot. Koncesji na obrót paliwami ciekłymi
Zastąpienie na 1 stronie wyrazów: "udzielam Przedsiębiorstwu Transportu Kolejowego "KOLTAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8" wyrazami "udzielam przedsiębiorcy: Grupa Azoty "KOLTAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie"

 

_________________________________________________


 • DECYZJA


  Nr 6/2011 O UDZIELENIU ATESTACJI OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO


_________________________________________________


 • ŚWIADECTWO AEO_________________________________________________


 • CERTYFIKAT PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA UTRZYMANIE


_________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.